تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

سرنوشت مبهم اوراق سکه

حدود یک ماه از اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه اوراق سکه گذشته ولی با وجود بحث‌ها و مسائلی که در این رابطه مطرح و حتی وقت شروع به کار طرح نیز ا..

ادامه مطلب